Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Begrepp

Det finansregulatoriska området kryllar av mer och mindre begripliga begrepp, akronymer och andra förkortningar. Här har försökt samla ett antal av dessa.

Begrepp Betydelse
AIF

Kort för "Alternative Investment Fund"/"alternativ investeringsfond", som är en viss typ av fond som regleras i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Definitionen återfinns i 1 kap. 2 §.

AIFM

Kort för "Alternative Investment Fund Manager" som är benämningen på den entitet som förvaltar en alternativ investeringsfond (AIF). Den svenska termen är "AIF-förvaltare" som är definierad i 1 kap. 3 § lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

AIFMD

Kort för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet).

CRAR

Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 (Credit Rating Agencies Regulation).

CRR

Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

CSDR

Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (Central Securities Depositories Regulation).

EBA

Avser europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority) som är en av EU:s tre gemensamma tillsynsmyndigheter på det finansiella området. Se även ESMA och EIOPA.

EIOPA

Avser europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (European Insurance and Occupational Pension Authority) som är en av EU:s tre gemensamma tillsynsmyndigheter på det finansiella området. Se även EBA och ESMA.

EMIR

Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (European Market Infrastructure Regulation).

ESMA

Kort för europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (European Securities and Markets Authority) som är en av EU:s tre gemensamma tillsynsmyndigheter på det finansiella området. Se även EBA och EIOPA.

FATCA

Avser den amerikanska lagstiftningen Foreign Account Tax Compliance Act som innehåller skyldigheter att lämna uppgifter om amerikanska personers och företags kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS (Internal Revenue Service).

FICOD

Kort för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (Financial Conglomerates Directive).

IDD

Kort för EU:s försäkringsdistributionsdirektiv 2016/97 som genomförts i svensk rätt i bl.a. lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

LAIF

Kort för lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

MAR

Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (Market Abuse Regulation).

MiFID

Avser regelkomplexet som primärt träffar värdepappersinstitut. Basen i den senaste versionen av regelverket är MiFID II som primärt genomförts i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Se även MiFIR.

MiFID I

Kort för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG.

MiFID II

Kort för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU.

MiFIR

Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014.

SFTR

Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (Securities Financing Transactions Regulation).

Solvens II

Avser Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG, som lägger grunden för reglerna för att bedriva försäkringsrörelse och som huvudsakligen genomförts i svensk rätt genom försäkringsrörelselagen (2010:2043).

SSR

Kort för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 (Short Selling Regulation).

TD

Kort för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG (Transparency Directive).

UCITS

Kort för "Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities" som är benämningen på de direktiv som innehåller regler för vad vi i Sverige benämner värdepappersfonder. Reglerna är huvudsakligen implementerade i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Läs även mer på vår sida om fonder.

Publicerad 2018-10-25

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.