Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Fond

Från en näringsrättslig synvinkel finns i princip två regelkomplex inom fondvärlden: UCITS-reglerna och AIFM-reglerna. UCITS-reglerna reglerar vad vi i svensk rätt kallar värdepappersfonder och de förvaltas av fondbolag. I princip alla övriga fonder är att betrakta som alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) som förvaltas av AIF-förvaltare och faller under AIFM-regelverket. Vi har samlat det författningsmaterial som är mest relevant inom dessa områden.

Värdepappersfonder (UCITS)

De huvudsakliga reglerna för svenska fondbolag och värdepappersfonder, samt utländska fondbolag som bedriver verksamhet i Sverige, återfinns i följande lag och föreskrift:

Därutöver finns kompletterande regler i följande EU-förordningar:

Från Finansinspektionens författningssamling är följande av särskilt intresse:

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har bl.a. utfärdat följande riktlinjer och rekommendationer som är relevanta för fondbolag och värdepappersfonder:

Om fondbolaget har tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning bör noteras att flertalet bestämmelser i MiFID-lagstiftningen dessutom är tillämpliga.

Notera att det utöver det ovanstående finns ytterligare riktlinjer, rekommendationer och uttalanden som är relevanta för fondbolag från Finansinspektionen, ESMA, EFAMA Fondbolagens förening och andra aktörer.

Alternativa investeringsfonder (AIF)

Reglerna om alternativa investeringsfonder originerar från AIFM-direktivet som huvudsakligen implementerats i följande rättsakter:

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har bl.a. utfärdat följande riktlinjer och rekommendationer som är relevanta för AIF-förvaltare:

Från Finansinspektionens författningssamling är följande av särskilt intresse:

Om AIF-förvaltaren har tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning bör noteras att flertalet bestämmelser i MiFID-lagstiftningen dessutom är tillämpliga.

Notera att det utöver det ovanstående finns ytterligare riktlinjer, rekommendationer och uttalanden som är relevanta för fondbolag från Finansinspektionen, ESMA, EFAMA Fondbolagens förening och andra aktörer.

Några särskilda fondformer

Specialfonder

Svenska specialfonder är att betrakta som alternativa investeringsfonder, men omfattas av ett antal särbestämmelser som gör att de i många avseenden liknar UCITS-fonder. Bestämmelser om specialfonder återfinns bl.a. i 12 kap. LAIF.

Europeiska riskkapitalfonder (EuVECA)

Europeiska riskkapitalfonder är en särskild form av alternativa investeringsfonder som primärt regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013.

Europeiska fonder för socialt företagande (EuSEF)

Europeiska fonder för socialt företagande är en särskild form av alternativa investeringsfonder som primärt regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013.

Penningmarknadsfonder

Penningmarknadsfonder är UCITS- eller AIF-fonder som placerar sina medel i likvida finansiella tillgångar med korta löptider och som har som mål att erbjuda avkastning i linje med penningmarknadsräntan eller bevara värdet av investeringen. Se närmare i följande rättsakter:

Förarbeten

För den som vill fördjupa sig i fondregelverket i Sverige kan följande förarbeten vara av intresse:

Förarbete Område
Prop. 1989/90:153 Avser införandet av 1990 års lag om värdepappersfonder. Kan vara intressant för att förstå historiken bakom vissa bestämmelser i LVF som levt med länge.
Prop. 1992/93:90 Avser ändringar i 1990 års lag om värdepappersfonder som förandleddes av nya EG-regler. Kan vara intressant för att förstå historiken bakom vissa bestämmelser i LVF som levt med länge.
Prop. 2002/03:150 Avser införandet av LVF och genomförandet av UCITS III-direktiven (2001/107/EG och 2001/108/EG). Tillsammans med prop. 2010/11:135 den främsta förarbetskällan till dagens lag.
Prop. 2007/08:57 Avser genomförandet av direktivet om tillåtna tillgångar som innebar förändringar i vilka tillgångar som värdepappersfonder får investera i. Främst relevant om man vill förjupa sig i 5 kap. LVF.
Prop. 2010/11:135 Avser genomförandet av UCITS IV-direktivet i LVF. Tillsammans med prop. 2002/03:150 den främsta förarbetskällan till dagens lag.
Prop. 2015/16:170 Avser genomförandet av UCITS V-direktivet i LVF. Främst intressant om man vill förjupa sig kring förvaringsinstitutets roll och ansvar.
Prop. 2017/18:5 Avser genomförandet av vissa förändringar i LVF och LAIF som bl.a. ställer krav på redovisning av hållbarhetsinformation. Här kan man även förjupa sig i reglerna om att inrätta andelsklasser för värdepappers- och specialfonder.

UCITS-direktiven

De s.k. UCITS-direktiven lägger grunden för lagstiftningen för värdepappersfonder i Sverige (och i övriga Europa). De direktiv som inryms inom detta begrepp brukar normalt anses vara nedanstående. Notera dock att det finns ytterligare EU-direktiv och nationella initiativ som har gjort att den svenska lagstiftningen ser ut som den gör idag.

Benämning Direktiv
UCITS I Rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)
UCITS II Under början av 1990 skissades på ett förändringar i 1985 års UCITS-direktiv, vilket dock aldrig antogs i sin helhet. Något egentligt UCITS II-direktiv finns därför inte.
UCITS III Används normalt som gemensam benämning på direktiven 2001/107/EG och 2001/108/EG.
UCITS IV Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)
UCITS V Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU av den 23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner
UCITS VI Diskussioner om ytterligare anpassningar av UCITS-direktiven pågår, men inget beslut har fattats.
Publicerad 2018-10-01 Uppdaterad 2018-10-18

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.