Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Kommande lagstiftning

Inom det finansiella området pågår allt som oftast mer eller mindre konkreta lagstiftningsprocesser. Här har vi försökt samla aktuell information om kända sådana ärenden.

[Under uppbyggnad...]

Ämne Status
AMLDIV Uppdaterad 2018-10-15: Det fjärde penningtvättsdirektivet har redan trätt i kraft och implementerats i de flesta länder. Än pågår dock implementeringen av vissa ändringar till direktivet. F.n. pågår remissrunda avseende Finansdepartementets promemoria som avser genomförande av 2018 års ändringsdirektiv AMLDIV. Remisstiden går ut den 6 december 2018.
AMLDV Uppdaterad 2018-10-15: Det femte penningtvättsdirektivet beslutades i maj 2018 och ska genomföras i svensk rätt senast den 10 januari 2020.
IORP II Uppdaterad 2018-10-15: I december 2016 beslutades om Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, som brukar gå under benämningen IORP II eller "andra tjänstepensionsdirektivet". Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 13 januari 2019, med en övergångstid längst till den 31 december 2022. I juli 2018 publicerade Finansdepartementet sin promemoria En ny reglering för tjänstepensionsföretag där man föreslår att det ska införas en ny lag, lagen om tjänstepensionsföretag. Remisstiden för promemorian gick ut den 12 oktober 2018. Lagrådsremiss förväntas i november 2018 och proposition i januari 2018. Lagstiftningen förväntas träda i kraft den 1 maj 2019.
MMF Uppdaterad 2018-10-15: I juni 2017 presenterades EU:s förordning om penningmarknadsfonder som trädde i kraft den 20 juli 2017 och ska börja tillämpas i sin helhet från och med 21 juli 2018. Övergångsbestämmelserna i förordningen innebär att befintliga värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder, som är penningmarknadsfonder och omfattas av förordningens tillämpningsområde, ska ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen senast 21 januari 2019.
Prospektförordning Uppdaterad 2018-10-15: Den 20 juli 2017 träder en ny prospektförordning i kraft. Förordningen ska, med undantag för ett antal bestämmelser, tillämpas från och med 21 juli 2019.

Saknar du något?

Vi har svårt att täcka in allt som händer på lagstiftningsområdet. Känner du att någon information ovan är inaktuell eller att något område saknas? Återkoppla gärna till oss.

Lämna feedback genom att klicka på länken här bredvid.

Publicerad 2018-10-15

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.