Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Värdepapper

Värdepappersinstitut, börser och de företag som agerar i egen person eller på uppdrag av annan på värdepappersmarknaden träffas ofta av särskilda regler. Bland de mer centrala regelkomplexen hör MiFID som i ett andra direktiv har ställt ytterligare krav på värdepappersmarknadens aktörer sedan januari 2018.

Området för värdepappersmarknaden spänner över vitt skilda områden. Här presenteras ett antal av de rättsakter som är relevanta för handel med värdepapper.

Värdepappersrörelse (MiFID)

Den som bedriver värdepappersrörelse faller in under det omfattande regelkomplexet som benämns MiFID. Genom det senaste direktivet, MiFID II, som trädde ikraft i januari 2018 har reglerna i många avseenden skärpts. I svensk rätt har implementeringen huvudsakligen skett genom:

Därutöver är följande författningar av särskild betydelse för värdepappersbolag:

Värdepappershandel, clearing m.m.

Följande är det viktigaste lagarna och förordningarna som berör handel på de finansiella marknaderna:

MiFID II - delegerade akter

MiFID II-regelverket kompletteras av bl.a. följande delegerade akter inom nivå 2:

Förordning Avseende
- 2017/567 Produktingripande och positioner
- 2017/1799 Undantag för vissa tredjeländers centralbanker
DA 2017/565 Organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag (benämns ibland den delegerade förordningen till MiFID II eller kommissionens förordning om organisatoriska krav för värdepappersföretag)
DA 2017/2294 Specifikationen av definitionen av systematisk internhandlare
RTS 1 2017/587 Transparens och utförandekrav för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat m.m.
RTS 2 2017/583 Transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat
RTS 3 2017/577 Volymtaksmekanismen m.m.
RTS 4 2016/2020 Handelsskyldighet för derivat
RTS 5 2017/579 Effekt av derivatavtal m.m.
RTS 6 2017/589 Algoritmisk handel
RTS 7 2017/584 Handelsplatser
RTS 8 2017/578 Marknadsgarantavtal- och -system
RTS 9 2017/566 Andelen ej utförda order
RTS 10 2017/573 Samlokaliseringstjänster
RTS 11 2017/588 Tick-storlekar
RTS 12 2017/570 Tillfälliga handelsstopp
RTS 13 2017/571 Datarapporteringstjänster
RTS 14 2017/572 Uppgifter före och efter handel
RTS 15 2017/581 Tillträde till clearingsystem
RTS 16 2016/2021 Tillträde till referensvärden
RTS 17 2017/568 Upptagande till handel
RTS 18 2017/569 Handelsstopp och avförande från handel
RTS 19 2016/824 MTF och OTF
RTS 20 2017/592 Sidoverksamhet
RTS 21 2017/591 Positionslimiter för råvaruderivat
RTS 22 2017/590 Transaktionsrapportering (TRS)
RTS 23 2017/585 Referensdata
RTS 24 2017/580 Bevarande av relevanta uppgifter om order
RTS 25 2017/574 Noggrannhetsnivå för klockor
RTS 26 2017/582 Clearingkrav för derivat
RTS 27 2017/575 Handelsplatsers offentliggörande av data
RTS 28 2017/576 Värdepappersföretags årliga offentliggörande av data
RTS 2016/2022 Registreringsinformationen för tredjelandsföretag
RTS 2017/586 Utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter
RTS 2017/1018 Passporting
RTS 2017/1943 Auktorisation
RTS 2017/1946 Kvalificerade innehav
RTS 2017/2154 Indirekta clearingarrangemang
RTS 2017/2194 Paketorder
RTS 2017/2417 Handelsskyldigheten för vissa derivat
RTS 2018/63 Auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster
ITS 1 2017/988 Samarbetsformer mellan myndigheter rörande handelsplatser vars verksamhet är av väsentlig betydelse
ITS 2 2017/1005 Format och tidpunkt för meddelande om handelsstopp och avförande av handel
ITS 3 2017/1110 Auktorisation av leverantörer av datarapporteringstjänster
ITS 4 2017/1093 Formatet för positionsrapporter
ITS 5 2017/953 Format och tidpunkt för positionsrapporter från handelsplatser
ITS 6 2017/980 Förfaranden för samarbete mellan myndigheter i tillsynsverksverksamhet
ITS 7 2017/981 Förfaranden för samråd med andra behöriga myndigheter före beviljande av auktorisation
ITS 8 2017/1111 Förfaranden och former för att lämna information om sanktioner och åtgärder
ITS 2017/1944 Standardformulär m.m. för samråd mellan myndigheter avseende kvalificerade innehav
ITS 2017/1945 Auktorisation
ITS 2017/2382 Förfaranden för överföring av uppgifter

Notera att numreringen av RTS:er och ITS:er inte är officiell.

Publicerad 2018-10-01 Uppdaterad 2018-11-06

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.