Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Lagrådsremiss med kompletterande bestämmelser till SFTR

Regeringen har nu presenterat en lagrådsremiss med förslag på ny lag med kompletterande bestämmelser till SFT-förordningen.

Även om SFT-förordningen i flera delar redan trädde ikraft i januari 2016 har bl.a. bestämmelserna om rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering till transaktionsregister ännu inte börjat tillämpas. I dessa delar förutsätts att medlemsstaterna inför vissa nationella bestämmelser.

Regeringen föreslår införandet av en ny lag som ska gå under benämningen "lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning". I lagen anges bl.a. att Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordningen samt vilka utrednings- och ingripandebefogenheter inspektionen ska ha.

Därutöver föreslås ett antal förändringar av annan berörd lagstiftning. Bland dessa kan följande särskilt noteras som berör fondbolag och AIF-förvaltare:

  • Genom ett tillägg till 4 kap. 15 § LVF och 10 kap. 1 § LAIF föreslås en hänvisning till SFT-förordningens krav på att viss information om värdepappersfinansiering ska lämnas i en värdepappersfonds respektive AIF:s informationsbroschyr.
  • Genom ett tillägg till 4 kap. 18 § LVF och 10 kap. 5 § LAIF föreslås en hänvisning till SFT-förordningens krav på att viss information om värdepappersfinansiering ska lämnas i en värdepappersfonds respektive AIF:s årsberättelse och halvårsredogörelse.

Den nya lagen och övriga ändringar föreslås träda ikraft den 1 april 2019.

Läs mer på Regeringens webbplats där du också kan ladda ner lagrådsremissen.

Publicerad 2018-10-25

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.