Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Lättnadsregler för specialfonder som enbart marknadsförs till proffs?

Näringslivets Regelnämnd och Fondbolagens Förening väljer denna vecka att pusha för ett återkommande regulatoriskt förändringsförslag - att göra det lättare för AIF-förvaltare att marknadsföra specialfonder som bara marknadsförs till professionella investerare.

Frågan om man bör göra åtskillnad mellan specialfonder som enbart marknadsförs mot professionella investerare jämfört med andra specialfonder har dykt upp i lite olika sammanhang. Bl.a. har förslag på det temat lagts fram i samband med genomförandet av UCITS IV (se prop. 2010/11:135 s. 134 f.) och AIFM-direktivet (se SOU 2012:67 s. 343 ff.). Förslagen har fokuserat på lättnadsregler i förhållande till vissa konsumentskyddande regler.

Att regeringen inte valde att införa den typen av undantag vid genomförandet av AIFMD motiverades med att det skulle innebära en principiell ändring av det nuvarande regelverket (prop. 2012/13:155 s. 242 f.). Förslaget välkomnades dock särskilt av Fondbolagens Förening och Svenska Bankföreningen.

Förslaget finns sedan i vart fall december 2017 med i sammanställningen Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022 som ges ut av Näringslivets Regelnämnd (se s. 34). Nämnden lyfter varje vecka fram ett särskilt förslag, och den 24 oktober 2018 presenterades förevarande förslag särskilt.

Innan redaktionen på Finreg.se är övertygade om att det är detta Finansdepartementet bör prioritera vore det dock önskvärt om Fondbolagens Förening utvecklade frågan i följande avseenden:

  • Förklaring av i vilka situationer specialfondsstrukturen är bättre lämpad än andra strukturer för alternativa investeringsfonder (som inte träffas av de särskilda regler som gäller just specialfonder) vid marknadsföring till professionella investerare.
  • Med anledning av de utökade möjligheterna att inrätta andelsklasser, är det ett alternativ att lättnadsreglerna snarare tar sikte på andelsklasser som riktar sig till professionella investerare?
  • Är efterfrågan på specialfondsstrukturen större än t.ex. en associationsrättslig reglerad fond med möjlighet till variabelt aktiekapital etc.?

Vidare vore det önskvärt att de konkretiserade förslagen som återfinns i Näringslivets Regelnämnds samling anpassas till de regler som sedan 2013 gäller för specialfonder och som återfinns i LAIF. Den rättstekniska hanteringen bör koncentreras till 10 och 12 kap. LAIF snarare än 4 kap. LVF som anförs.

Publicerad 2018-10-26

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.