Ett finansmarknadsrättsligt nörderi Beta

Finreg

Finansregulatorisk Regelsamling
Ny lag om skyldighet för statsråd m.fl. att anmäla innehav av finansiella instrument

Regeringskansliet har nu publicerat den nya lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument som ersätter den tidigare lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Detta medför även vissa följdändringar inom det näringsrättsliga området.

I maj i år presenterade regeringen prop. 2017/18:263 avseende skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. Förslaget innebar att den tidigare lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument upphävs och ersätts med en ny lag inom motsvarande område.

Dessa förslag har nu kommit till tryck i Svensk författningssamling (se SFS 2018:1625). Ändringarna innebär följdändringar i bl.a. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

I lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument tas hänvisningen till den nu upphävda lagen bort från 6 kap. 1 a §.

Eftersom den tidigare lagen om anmälningsskyldighet upphävs flyttas de bestämmelser som reglerade anmälningsskyldighet för arbetstagare och uppdragstagare i börser till 1 kap. 15 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

De bestämmelser som fanns i den tidigare lagen om anmälningsskyldighet och som rör arbetstagare och uppdragstagare i värdepappersinstitut utmönstras eftersom motsvarande regler redan anses finnas i EU-rättsliga akter. Därvid avses primärt reglerna om privata transaktioner i artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565.

Ändringarna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns tillgängliga här på Finreg.se och kommer visas när de träder ikraft den 1 januari 2019. Texterna finns dock redan tillgängliga att se om under respektive författnings historik.

Den nya lagen och övriga ändringar träder ikraft den 1 januari 2019.

Publicerad 2018-11-06

Vi vill gärna höra vad du tycker om denna webbplats.